HEART TOUCHING MALAYALAM QUOTES

“ജീവിതം മുഴുവൻ മനുഷ്യനാണെന്ന സത്യം ഹൃദയത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു.” “Life becomes truly meaningful when we realize that it is the human heart that experiences and creates everything.”

“ഏറെയൊരു സ്നേഹവും കൂട്ടിയുണ്ടാവുന്നത് ശരീരത്തിലാണ്നില്ല, ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവുന്നു.” “Genuine love originates from the heart, not from the physical body.”

“പ്രിയപ്പെട്ടവർ മുകൾത്തിലുള്ള നിറവും പ്രേമത്തിലുള്ള സുഖവും നാം മാത്രമേ ഒരുത്തനു ശരിയായ രീതിയിൽ കണ്ടെടുക്കുന്നു.” “True happiness lies in the colors found on the faces of our loved ones and in the love we share with them.”

“സ്വന്തമാകുന്ന സ്നേഹത്തിൽ എനിക്ക് എന്തു പോലെ അവസാനിക്കുകയെന്നും ഞാനൊരു മനസ്സിന്റെ ആത്മാവായിരിക്കുന്നു.” “In the love that becomes my own, I exist as the essence of a heart’s soul.”

“കരുണയേകുമാത്രമാണ് സ്നേഹം പരമപ്രധാനം. അത് എത്ര ആഴത്തിൽ ഞാനോ നിന്റെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ എനിക്ക് അത്ഭുതം.” “Compassion is the most important aspect of love. It is miraculous to me how your heart operates in depths unknown to me.”

“ജീവിതത്തിലെ മികച്ച സമയങ്ങൾ മറന്ന് മികച്ച വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ്ണ ഏർപ്പെടുത്തൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്നു.” “Giving the gift of complete understanding to a remarkable person who has forgotten the best moments of life is a blessing.”

“ജീവിതം ഇരുണ്ടപ്പോൾ പ്രണയത്തിന്റെ പ്രത്യേക താരതമ്യമേന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാലും ആ തുടക്കത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഏകാർത്ഥമായാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്.” “Even if life decides the relative significance of love during the darkness, it is at the beginning that humans truly flourish.”

“പ്രണയത്തിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലെ സ്വർഗ്ഗം നാമത്ര തിരികെ കാണുന്നു.” “We find heaven again on the path of love.”

“മുഴുവൻ ലോകം മാനസിക സ്വന്തമാക്കലാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി.” “The power of love lies in making the entire world your own.”

“മതിയായ ഒരാളാകുന്നത് മാത്രമേ പ്രണയത്തിൽ സർവ്വവിധ ഭാഗ്യങ്ങളും കണ്ടെത്താനുള്ളൂ.” “Only a wise person can discover all kinds of blessings in love.”

“ജീവിതത്തിലെ പ്രണയസൂര്യന്റെ ചില്ലക്കുടം സ്നേഹത്തിൽനിന്നും ദിഗന്ധത്തിൽനിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.” “In the warmth of love and the fragrance it exudes, life thrives.”

“പ്രണയത്തിൽ സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരുവൻ കഴിവായാലും അതിനാൽ ആപത്തിനകമുറിയിൽ വീണല്ലൊരു ദാനവുമുണ്ടാവില്ല.” “A person who is filled with all kinds of happiness in love is capable of not trembling even in the presence of adversity.”

“പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സന്തോഷം നഷ്ടമോ വിതവണം ആവുകയില്ല, അവൻ ആത്യന്തിക സ്വപ്നങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നു.” “A person who is loved never loses joy or meaning in life; they fulfill their ultimate dreams.”

“ജീവിതത്തിന് നന്മകൾ കാണാൻ ഒരു കല്ല് സൃഷ്ടിക്കുക മാത്രമല്ല, തീർച്ചയായും സ്നേഹത്താണ് ആകവും ചെയ്യേണ്ടത്.” “To see goodness in life, we must create not just a stone but also love.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം ഏർപ്പാടേണ്ടത് ആലോചനയും ഹൃദയവും കൂടുതൽ വലുതാക്കുന്നതാണ്.” “The message of love becomes stronger with the power of thoughts and the heart.”

“എനിക്ക് വേദന നല്ല പരിഷ്ക്കരണം അല്ല, എനിക്ക് വേദനയെ നല്ലതും ആക്കൽ അല്ല.” “Pain is not a good remedy for me, love is the best healer for my suffering.”

“സ്നേഹം എനിക്ക് ജീവന്റെ ഛായയും പാദലക്ഷ്യവുമാണ്.” “Love is both the shadow and the goal of my life.”

“വിവരണങ്ങളും പറയാതെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ആണ്.” “Love should always be expressed without the need for explanations.”

“സ്നേഹമാണ് അകത്തു നോക്കാതെയാക്കുന്ന വലിയ ഈരടവും അനുരാഗവുമാണ്.” “Love is the strong ladder that allows us to see without looking.”

“സ്നേഹം ഷയ്‌പിന്റെ മേൽനോടടിമാത്രമേ സൃഷ്ടാവുന്നു.” “It is love alone that creates beauty over the shy.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യം മനുഷ്യപക്ഷിമൃഗങ്ങളെപ്പോലൊരന്ന് അളവുകൂടാതെ നിന്നും ആകാം.” “The value of love can never be measured like animals or birds.”

“സ്നേഹം പകുതി നേരത്തെ ന cherish ചെയ്താൽ നമുക്കു അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.” “It is impossible for us to create wonders by merely cherishing love for a short period of time.”

“സ്നേഹത്തില്‍ ഒന്നിനെയോ രണ്ടിനെയോ പൊറുക്കരുത്, സ്നേഹത്തിന്റെ സാരമാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത്.” “In love, don’t complicate or reduce it to just one or two things; it is the essence of what needs to be implemented.”

“സ്വന്തമാക്കലാണ് സ്നേഹത്തിനൊരു പ്രാതലമെന്നൊരു പക്ഷം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്.” “Love resembles a stage that we create for ourselves.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ സംഗമം സ്വന്തമാക്കലേണ്ടത്, ആ സംഗത്തില്‍നിന്നുള്ള അനാവരണങ്ങളില്‍നിന്ന് സ്വന്തമാക്കാനാണ്.” “We should make the union of love our own, revealing ourselves from the veils that hide us in that union.”

“സ്നേഹം സംഗമത്തിലൂടെ ദിവസങ്ങളെ വന്നുപോയതെന്നും അതിനൊരു പാടേണ്ടത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാണ്.” “Love brings the past days into the union and it is necessary to make it a reality.”

“നമുക്ക് സ്നേഹമാണു എഴുപ്പുതാൽ മതിയായി മറ്റൊരുവനെപ്പോലും എഴുതാൻ ആഗ്രഹമില്ല.” “Love is enough for us to not desire to write about anyone.”

“ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പാതയിൽ അതിന്റെ പ്രത്യാശകൾ മാത്രമേ ശക്തമാവുക.” “In life, only the expectations of love gain strength on its path.”

“സ്നേഹത്തിന്റെ ആളുതന്നെയെന്നാൽ സ്വന്തമാക്കലേണ്ടത് അന്യനെന്നല്ല.” “To make love one’s own, it is not necessary to be someone else.”

“വിശ്വാസവും മനസ്സിന്റെ പുതിയ യാത്രയാണ്, അത് സ്നേഹത്തിനെതിരെ റ൞ സമ്പന്നമാണ്.” “Trust is the new journey of the mind; it is a treasure enriched against love.”